آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاهشیمی

بمب صوتی= ید+ امونیاک+ یدید پتاسیم
تری یدید نیتروژن - کافیاست این سه ماده را با هم مخلوط کرده و سپس صاف کنید و روی صافی را بذاریم خشک شودسپس با یک ضربه (با پا ,چوب,...)به این ماده صدای بلندی شنیده میشود.

شمع درشمعدان خود به خود روشن میشود
-
شمع ها قبلا نباید روشن شده باشند.-قبلا تارهایفتیله را با سوزن از هم جدا کرده و افشان کنید.کافی است که 2 گرم فسفر تهیه کنید وان را در 5 برابر حجم خود سولفید کربنحل کنید. اگر روی شمع ها یک قطره کوچک سولفیدکربن شامل فسفر بریزید شمع ها به فاصله ی 10 دقیقه روشن خواهندشد.


دستمال چگونه نمی سوزد؟ کافی است 100 سانتی متر مکعب الکل اتیلک رادر 600 سانتی متر مکعب اب مخلوط نمایید دستمال را در ان مایع خیس کنید سپس با خیالراحت ان را اتش بزنید و خاطر جمع باشید که دستمال هر چند شعله میکشد اما نمیسوزدزیرا الکل مشتعل میشود ولی بخار ابی که از دستمال بلند میشود مانع سختن انمیگردد!!!!(این کارها میتوانند نوعی تردستی باشند)


خورندگی اسیدفلئوریدریک
ایا میدانستید اگر بروی یک تکه شیشه پارافین مایع بریزید و بگزاریدسرد و سفت شود و بعد درون انرا با یک قاشق به هر صورت که میخواهید بتراشید (یکنوشته یا هر چی)و بعد درون این طرحتان اسید فلئوریدریک بریزید و بگزارید تا فردابماند بعد فردا روی شیشه را پاک کنید تا دیگر اثری نماند میبینید که دور طرحتانخورده شدهاست و اگر ضربه ای به طرحتان بزنید از جایش در خواهد امد.جالب است نه؟میدانید چرا این اتفاق میافتد برای اینکه اسید فلئوریدریک خورنده شیشه است وپارافین جلوگیرنده اسید.


تشخیص برخی مواد غذایی
ایا میدانید برایتشخیص برخی مواد غذایی چه کار باید کرد؟ساده است برای تشخیص قند در مواد غذایی کافیاست کمی فهلینگ بر روی ان ماده بریزید اگر به رنگ قرمز در امد بدانید ان ماده دارایقند است.برای تشخیص پروتئین کافی است کمی اسید نیتریک روی ان ماده بریزید اگر بهرنگ زرد در امد بدانید ان ماده دارای پروتئین است.برای تشخیص نشاسته کافی است کمیلوگل روی ماده مورد نظر بریزید اگر به رنگ سیاه در امد, معلوم میشود ان ماده داراینشاسته است.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید