هالو}ن

هالوژن‌ عناصر گروه ۱۷ (گروه ۷ اصلی) جدول تناوبی هستند یعنی: فلوئور ،کلر، برم، ید و آستاتین.

هالوژن‌ها در حالت طبیعی خود مولکول‌های دواتمی هستند.

واژهٔ هالوژن از زبان یونانی گرفته شده و به معنی نمکزا است.

 

هالوژنجرم اتمینقطه ذوبنقطه جوشالکترونگاتیویته فلوئور ۱۹ ۵۳/۵۳ ۸۵/۰۳ ۳/۹۸ کلر ۳۵/۵ ۱۷۱/۶ ۲۳۹/۱۱ ۳/۱۶ برم ۸۰ ۲۶۵/۸ ۳۳۲/۰ ۲/۹۶ ید ۱۲۷ ۳۹۶/۸۵ ۴۵۷/۴ ۲/۶۶ آستاتین ۲۱۰ ۵۷۵ ۶۱۰ ۲/۲

/ 0 نظر / 5 بازدید