پست های ارسال شده در مهر سال 1388

نکاتی در رابطه با خورشید

فاصله از زمین ٠٠٠/٠٠٠/١۵٠ کیلومتر. قطر-٠٠٠/٣٩٣/١ کیلومتر. حرارت سطح-۵٠٠/۵ ذرجه سانتی گراد. حرارت مرکز-٠٠٠/٠٠٠/١۵ درجه سانتی گراد. جرم-٠٠٠/٣٣٣ برابر جرم زمین. زمان تشکیل حدود ۵ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید